Algemene voowaarden

1 Overeenkomst, offerte en prijsafspraken

1.1. Op alle overeenkomsten, offertes en leveringen van Het illustratiekabinet zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Tenzij anders uitdrukkelijk vermeld zijn alle offertes zijn vrijblijvend.

1.3. Indien de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist blijken heeft de opdrachtnemer het recht de prijzen van de overeenkomst aan te passen.

1.4. Indien na ondertekening van de offerte de door de opdrachtgever verstrekte informatie over de inhoud van de opdracht onjuist of niet gepast blijkt heeft de opdrachtnemer het recht de opdracht niet aan te nemen.

1.5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden voor meerwerk kosten in rekening gebracht.

1.6 Offertes zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Wanneer geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

1.7 Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de Ontwerper begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken binden de Ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de Ontwerper zijn bevestigd. 

illustratie gesprek Sabine van der Ploeg

2 Betaling/Facturering

2.1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij in gebreke blijven komen alle hieruit voortvloeiende kosten zoals incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

2.2. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever vervallen alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever overgedragen rechten met het verstrijken van de betalingstermijn. Dit houdt mede in dat het de opdrachtgever niet is toegestaan het hem ter beschikking gestelde werk (voor reproductiedoeleinden) te gebruiken.

2.3. Wanneer de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige of deugdelijke gegevens of materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven.

2.4. Bij annulering van de opdracht is de opdrachtgever de volledige honorering verschuldigd, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal behoudens vertragingen wegens omstandigheden buiten zijn schuld al het mogelijke doen om zich aan de afgesproken levertijden te houden.

illustratie drie mensen werken samen

3 Licenties/Eigendom

3.1. De opdrachtgever krijgt een exclusieve licentie tot het gebruik van de illustratie of het ontwerp wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer. De exclusieve licentie betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.

3.2. Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet toegestaan het ontwerp op andere wijze te (laten) gebruiken dan overeengekomen is. In geval van niet overeengekomen ruimer gebruik of ander gebruik, hieronder is ook wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp inbegrepen, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

3.3. Wanneer de in het kader van de opdracht verstrekte licentie komt te vervallen is het de de opdrachtgever niet langer toegestaan de ter beschikking gestelde illustraties of ontwerpen te gebruiken: a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen verbonden aan de overeenkomst niet (volledig) nakomt of op andere wijze in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is; b. indien de opdracht voortijdig om welke reden dan ook wordt beëindigd. Tenzij de gevolgen hiervan niet redelijk te noemen zijn.

3.4. De opdrachtnemer heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie, mits de belangen van de opdrachtgever hierbij in acht genomen worden.

3.5. Het auteursrecht wordt niet geacht te zijn overgedragen wanneer geen bepaling omtrent de overdracht van het auteursrecht heeft plaatsgevonden.

3.6. De illustrator is gerechtigd zijn/haar naam op of bij het werk (te laten) vermelden of verwijderen tenzij de opdracht of het werk zich daar niet voor leent. Bij commercieel gebruik wordt de naamsvermelding in overleg met de opdrachtgever geregeld.

3.7 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer gemaakte tekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden zijn geleverd.

illustratie webdesign Sabine van der Ploeg
4 Vrijwaring en aansprakelijkheid
 

4.1 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer/illustrator voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

5 Geschillen illustrator en opdrachtgever
 

5.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Het illustratiekabinet is gevestigd, dit ter keuze van de illustrator, kennis van geschillen tussen de illustrator en opdrachtgever